top of page

Algemene voorwaarden FiscoMed

 

 

 1. De besloten vennootschap Adnexio BV, handelend onder de benaming FiscoMed, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Trichterheideweg 11 B 0.23 en met ondernemingsnummer 0774.329.620, stelt zich tot doel het beroep van accountant te beoefenen in de meest ruime zin van het woord.
   

 2. Deze algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door FiscoMed, haar vennoten, medewerkers en personeel en worden geacht te zijn aanvaard door ondertekening van de opdrachtbevestiging of door gebrek aan bezwaar geuit door de cliënt binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de algemene voorwaarden (bv. bij een provisienota of ereloonstaat).
   

 3. Alle facturen, ereloonstaten en provisienota’s van FiscoMed zijn betaalbaar te Hasselt binnen 8 kalenderdagen vanaf de factuurdatum. Indien de cliënt niet akkoord gaat met de factuur, ereloonstaat of provisienota dient hij deze binnen 8 kalenderdagen vanaf de factuurdatum schriftelijk te protesteren.

  Bij laattijdige betaling zal elk onbetaald bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met de toepasselijke wettelijke interestvoeten en met een forfaitaire schadeloosstelling van 10% op het onbetaalde bedrag, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

   

 4. Bij wanbetaling kan FiscoMed beslissen haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten tot volledige betaling van de openstaande bedragen. FiscoMed zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die hierdoor ontstaat.

  Opschorting of beëindiging van de samenwerking doet niets af aan het feit dat verrichte diensten en gemaakte kosten dienen te worden vergoed door de cliënt.

   

 5. FiscoMed behoudt zich het recht voor om haar ereloontarieven jaarlijks te indexeren.
   

 6. De beroepsaansprakelijkheid van FiscoMed, haar vennoten en medewerkers is beperkt tot de voorwaarden en bedragen die verzekerd zijn onder de beroepsaansprakelijkheids-verzekering van FiscoMed.

  De cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan FiscoMed verstrekte informatie. FiscoMed zal derhalve niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die hieruit kan voortvloeien voor de cliënt.

  Indien er, om welke reden dan ook, geen uitkering uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid van FiscoMed, haar vennoten, medewerkers en personeel beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot het bedrag van de door de cliënt betaalde erelonen voor de door FiscoMed verstrekte diensten die aanleiding hebben gegeven tot de aansprakelijkheid.

   

 7. Buiten de gebruikelijke taken die in het accountancykantoor van FiscoMed worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat FiscoMed voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere deskundigen (zoals advocaten, notarissen, etc.), naar keuze van FiscoMed.

  FiscoMed is niet aansprakelijk voor de handelingen, fouten en tekortkomingen van dergelijke derden waarop zij een beroep doet, ongeacht of deze derde zijn kosten en erelonen aan FiscoMed dan wel aan de cliënt aanrekent.

   

 8. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, verbindt FiscoMed zich ertoe om persoonsgegevens discreet te gebruiken en het vertrouwelijke en private karakter ervan te beschermen. Dit alles in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. FiscoMed heeft naar best vermogen juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Waar het onmogelijk is om beveiliging volledig te kunnen garanderen zal FiscoMed voorzien in passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen.
   

 9. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zijn wegens strijdigheid met een bepaling van dwingend recht, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet ongeldig of onafdwingbaar is, niet aan. De rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
   

 10. Alle geschillen voortvloeiend uit dergelijke rechtsverhoudingen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen - Afdeling Hasselt(België).

bottom of page